Harbin Veterinary Research InstituteHarbin Veterinary Research Institute

Staff

Principal Investigators

Yoshihiro Kawaoka Hualan Chen
Yoshihiro Kawaoka Hualan Chen

Kawaoka's group

Kiyoko Iwatsuki-Horimoto Tadashi Maemura
Kiyoko
Iwatsuki-Horimoto
Tadashi Maemura